กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขายและบริการ ซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเพียงพอแก่การครองชีพ จุดเด่นของเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ได้แก่ ตลาดสมหวัง หรือตลาดตาซ่วน เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตรในระดับท้องถิ่น และตลาดจำหน่ายสินค้าอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน โดยช่วงกลางวันเป็นตลาดที่มีการค้าปลีก และเป็นตลาดที่มีการค้าส่งในช่วงเช้ามืด ที่สำคัญตลาดตาซ่วนเป็นศูนย์รวมการค้าของประชาชนชาวตำบลแสนตอ ตำบลป่าพุทรา และตำบลใกล้เคียง
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 4 แห่ง

วัดสว่างอารมณ์

วัดพัฒนราษฎร์บำรุง

วัดน้อยวรลักษณ์

วัดอุดมศรัทธาราม
ศาลเจ้า จำนวน 4 แห่ง

ศาลเจ้าพ่อ - เจ้าแม่หาดชะอม

ศาลเจ้าพ่อฮั่วกวงไต้ตี่

ศาลเจ้าพ่อร่มปู่ขาว

ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์

โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี

โรงเรียนอนุบาลธัญลดา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนขาณุวิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ฝั่งตำบลแสนตอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ฝั่งตำบลป่าพุทรา
ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง และประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ จัดขึ้นในช่วงเดือน 5 ของไทย (เดือนเมษายน) มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา เช่น การสรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทราย และกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จัดประกวดนางสงกรานต์ ออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และกิจกรรมนันทนาการอื่น