หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขายและบริการ ซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเพียงพอแก่การครองชีพ จุดเด่นของเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ได้แก่ ตลาดสมหวัง หรือตลาดตาซ่วน เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตรในระดับท้องถิ่น และตลาดจำหน่ายสินค้าอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน โดยช่วงกลางวันเป็นตลาดที่มีการค้าปลีก และเป็นตลาดที่มีการค้าส่งในช่วงเช้ามืด ที่สำคัญตลาดตาซ่วนเป็นศูนย์รวมการค้าของประชาชนชาวตำบลแสนตอ ตำบลป่าพุทรา และตำบลใกล้เคียง
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 4 แห่ง

วัดสว่างอารมณ์

วัดพัฒนราษฎร์บำรุง

วัดน้อยวรลักษณ์

วัดอุดมศรัทธาราม
ศาลเจ้า จำนวน 4 แห่ง

ศาลเจ้าพ่อ - เจ้าแม่หาดชะอม

ศาลเจ้าพ่อฮั่วกวงไต้ตี่

ศาลเจ้าพ่อร่มปู่ขาว

ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์

โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี

โรงเรียนอนุบาลธัญลดา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนขาณุวิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ฝั่งตำบลแสนตอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ฝั่งตำบลป่าพุทรา
ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง และประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ จัดขึ้นในช่วงเดือน 5 ของไทย (เดือนเมษายน) มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา เช่น การสรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทราย และกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จัดประกวดนางสงกรานต์ ออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และกิจกรรมนันทนาการอื่น