กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 


  
 
 
เทศบาล มีการคมนาคมที่สะดวก คล่องตัว เนื่องจากมีทางหลวงจังหวัดตัดผ่านจำนวน 2 สายคือ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1084 ตอนกำแพงเพชร - ขาณุวรลักษบุรี และทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1074 ตอนสลกบาตร - ขาณุวรลักษบุรี และมีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เป็นถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ทั่งทั้งพื้นที่
 
 
 
เขตเทศบาลมีแม่น้ำปิงไหลผ่านกลางพื้นที่ เป็นสายน้ำหลักใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอทั้งปีและประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม การประมง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ