กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
 


เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทต.ขาณุวรลักษบุรี
โทรศัพท์ : 055-870-594-5
E-mail : khanuworalaksaburi@gmail.com


 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ความเป็นมาของกองทุน [ 7 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 517 
กพ 0023.3/ว 1783 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ [ 18 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1780 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1781 ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1782 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1779 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1778 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน [ 18 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1692 การเปลี่ยนแปลงการรวมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1689 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ฯ  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1161 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 11 มี.ค. 2562 ]   
กพ0023.5/3242 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 เพิ่มเติม [ 11 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1113 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1069 1-โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 [ 7 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1069 2-โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 [ 7 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.2/ว 1039 กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อคัดเลือกผู้แทนระดับจังหวัดไปคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการเทศบาลและผู้แทนคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางฯ [ 5 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1030 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1005 การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ [ 4 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1006 การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2562 ]   
กพ0023.5/2914 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ไตรมาสที่ 2 [ 4 มี.ค. 2562 ]   
กพ0023.5/ว1003 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 2 [ 4 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 987 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  [ 1 มี.ค. 2562 ]   
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1069  [ 18 มี.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว26  [ 18 มี.ค. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว1046 [เอกสารแนบ]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/5163-5238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5089-5162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR) กศ. มท 0816.3/ว1028  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แจ้งประกาศ (การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น) ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1017  [ 15 มี.ค. 2562 ]
เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1029  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1673  [ 14 มี.ค. 2562 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ สน.คท. มท 0808.2/ว1003  [ 14 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งหนังสือ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว1008  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1002  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิต โครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว988  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1000  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/4796-4842 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1618 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว996  [ 13 มี.ค. 2562 ]
แจ้งกำหนดวันรับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว984  [ 12 มี.ค. 2562 ]
 
 
 
อบต.โนนพลวง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หินดาต ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการศูนย์ก [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ทอง กิจกรรมสาธารณประโยชน์ วันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2562) \"สร้างสนามเด็กเล่นสร [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองขลุง ประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทม.หนองปลิง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะกร [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายที่ปิดประกาศเกี่ยวกับเลือกตั้งของผู้สมัคร [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daisuki หม [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองไส้ไก่ (บริเวณนานายหิน คำฆ้อง) หมู่ที่ 8 บ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองขลุง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองขลุง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
   
อบต.คลองน้ำไหล สล็อตดีๆต้องที่นี่ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล สล็อต xo ไม่มีโกง (12 มี.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
Kamagra Prix LesTite (10 มี.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0  
บุกรุกทางสาธารณะ (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 1  
เปลี่ยนห่วงบาสเบตบอล (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 90  ตอบ 6  
 
 
 
 
 
 
 

 

เห็ดนางฟ้า

วัดสว่างอารมณ์

 
 
 
 
  ความพึงพอใจในปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
  ดีมาก
  ดี
  พอใจ
  น้อย
  ควรปรับปรุง