หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
ขาณุวรลักษบุรี
นายธวัช ฤกษ์หร่าย
นายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรี
  
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
"ถิ่นอนุรักษ์ประเพณี
ภูมิทัศน์ดี ดูงามตา
ส่งเสริมด้านการศึกษา
นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี"
คำขวัญประจำอำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี

" เมืองตอเป็นแสน
ดินแดนประพาสต้น
ถิ่นคนผมแดง
แหล่งอารยธรรมโบราณ "
พัทยาขาณุ
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
1
2
3
4
5
 


เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทต.ขาณุวรลักษบุรี
โทรศัพท์ : 055-870-594-5
E-mail : khanuworalaksaburi@gmail.com


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ความเป็นมาของกองทุน [ 7 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 882 
กพ 0023.3/ว 618 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 7 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 638 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 636 แนวทางการปฏฺบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 637 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษา [ 6 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 639 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษา [ 6 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 640 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [ 6 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 641 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ [ 6 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 635 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม [ 6 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 617 มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอออล์ ครั้งที่ 2/2562 [ 6 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 616 การจัดสรรและการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 615 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่2  [ 6 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 600 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [ 5 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.4/ว 591 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว581 รายงานการนำส่งเงินส่งองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2562  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว582 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2562  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว0053 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว0054 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท [ 3 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว0055 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้ อปท. [ 3 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 571 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 572 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]   
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว385  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
 
 
อบต.หัวถนน โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นโดย [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แสนตอ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.คลองพิไกร การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ของเทศบาลตำบลค [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำแนวกันไฟ บริเวณวัดเขาพระ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต 13 ก.พ. 63 อบต.บึงทับแรต ต้อนรับคณะหน่วยบริการอำเภอยิ้ม จากอำเภอลานกระบือ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 1/2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอคลองลาน ครั้งที่ 1 / 2 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบลครั้งที่ 1/2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 201 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไทร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.วังยาง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2563) [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองขลุง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังตะแบก ประกาศสภา อบต.วังตะแบก เรื่องนัดประชุมสภา อบต.วังตะแบก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ค [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 9 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถาม (31 ม.ค. 2563)    อ่าน 23  ตอบ 0  
มีเชื้อเห็ดไหม (15 พ.ย. 2562)    อ่าน 268  ตอบ 1  
คนขาณุ (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 157  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

เห็ดนางฟ้า

คู่มือการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี

 
 
 
 
  ท่านมีความคิดเห็นต่อการจัดระบบการจราจรเชิงสะพานฝั่งป่าพุทรา (สี่แยกเซเว่น) อย่างไรบ้าง
  แผงเหล็ก/แท่นปูน กั้นเกาะกลาง (ปัจจุบันที่ทำอยู่) ดีแล้ว
  แผงเหล็กกั้น(เสริม)ตลอดเส้นทางตั้งแต่เชิงสะพานถึงสี่แยกไฟแดง
  เอาแผงเหล็ก/แท่นปูนกั้นออก กลับไปเหมือนเดิม
  ขยายสะพานและนำเกาะกลางต้นไม้ออก
  อื่นๆ


 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 081-973-3880
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10