กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
 


เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทต.ขาณุวรลักษบุรี
โทรศัพท์ : 055-870-594-5
E-mail : khanuworalaksaburi@gmail.com


 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ความเป็นมาของกองทุน [ 7 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 537 
กพ 0023.5/ว 193 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง [ 17 เม.ย. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 192 แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณและราคา BOQ มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน [ 17 เม.ย. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 191 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา [ 17 เม.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 091 1-การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 091 2-การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 091 3-การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 091 4-การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 190 ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง [ 17 เม.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 094 การซักซ้อมการประมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองาส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 17 เม.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 2239 แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิดกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 093 การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน [ 17 เม.ย. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 2208 การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 เม.ย. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 2174 1-ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.......  [ 10 เม.ย. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 2174 2-ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.......  [ 10 เม.ย. 2562 ]   
กพ 0023.5/4628 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ไตรมาสที่ 3 [ 10 เม.ย. 2562 ]   
กพ0023.5/ว2171 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]   
กพ0023.5/ว177 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว176 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง [ 10 เม.ย. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว 2172 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 10 เม.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2166 การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]   
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 สน.บถ.  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสายพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1543 [แบบตอบรับ สถจ.] [แบบตอบรับ อปท.]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.5/ว1542  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ (คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย) กศ. มท 0816.5/ว1541  [ 11 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กยผ. มท 0815.4/ว1531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1518  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว63  [ 10 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1517  [ 10 เม.ย. 2562 ]
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 กสธ. มท 0819.2/ว1519  [ 10 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว1514  [ 10 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรมถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน กจ.  [ 10 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วม (เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1502  [ 10 เม.ย. 2562 ]
 
 
 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองขลุง ประกาศเปิดเผยราคากลาง จำนวน 2 โครงการ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองขลุง ประกาศเปิดเผยราคากลาง จำนวน 3 โครงการ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ข้อแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านให [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นและขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น บ้านศร [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังชะโอน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
อบต.วังชะโอน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.คลองใหญ่ (จำนวน 3 จุด) หมู [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังชะโอน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (จำนวน 2 สายทาง [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังชะโอน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
อบต.วังชะโอน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ป [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
อบต.วังชะโอน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 42 
อบต.วังชะโอน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
   
อบต.อ่างทอง 90minup ข่าวกีฬา ฟุตบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล พรี * * * ร์ลีก ฟุตบอลไทย (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่าไม้ วิจารณ์รายละเ * * * ยดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า (12 เม.ย. 2562)    อ่าน 173  ตอบ 1
 
 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนห่วงบาสเบตบอล (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 140  ตอบ 7  
บุกรุกทางสาธารณะ (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 36  ตอบ 1  
การเผาถ่านในเขตเทศบาลแสนตอหมู่2 (1 ธ.ค. 2561)    อ่าน 269  ตอบ 6  
 
 
 
 
 
 
 

 

เห็ดนางฟ้า

วัดสว่างอารมณ์

 
 
 
 
  ความพึงพอใจในปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
  ดีมาก
  ดี
  พอใจ
  น้อย
  ควรปรับปรุง