หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
 


เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทต.ขาณุวรลักษบุรี
โทรศัพท์ : 055-870-594-5
E-mail : khanuworalaksaburi@gmail.com


 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ความเป็นมาของกองทุน [ 7 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 616 
กพ0023.5/ว4900 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช่จ่ายสำหรับสนันสนุนการสงเคาะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]     
กพ0023.5/ว4899 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพค่าใช่จ่ายสำหรับสนันสนุนการสงเคราะเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม [ 13 ก.ย. 2562 ]     
กพ0023.5/ว4898 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนันสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการสงเคาะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอส์ เดือนกันยายน 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
กพ0023.5/ว4900 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก้ผู้สูงอายุ ค่าใช่จ่ายสำหรับสนันสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4880 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4876 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4879 ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง [ 13 ก.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4878 ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิ้มช้อปใช้ [ 13 ก.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4831 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ [ 11 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4804 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2562 ]   
กพ0023.5/ว4785 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว459 การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว460 การกำหนดรายการพัสดุที่ให้จัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market เพิ่มเติม [ 9 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4226 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม [ 6 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4224 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาคในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565  [ 6 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4225 การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเาริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน [ 6 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4757 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน เดือนกันยายน 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4758 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน เดือนกันยายน 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4756 การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย  [ 6 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4755 การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]   
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ (เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี) กศ. มท 0816.3/ว3644  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3726  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3723 [อบต. เทศบาล] [อบจ.]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล สน.บถ. มท 0809.5/ว16 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3671 [เทศบาล อบต.] [อบจ.]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3669  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3670  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [รายชื่อจังหวัดแนบท้าย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 ก.ย. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3656  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยืนยันข้อมูลจำนวนครั้งข้อมูลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว16423  [ 11 ก.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 กสธ. มท 0819.3/ว3655  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3646  [ 11 ก.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3647  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3648  [ 11 ก.ย. 2562 ]
 
 
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพลังเยาวชนเพื่อสังคมตำบลคลองน้ำไ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศนียบัตร โครงการพลังเยาวชนเพื่อสังคมตำบลคลอ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โครงการพลังเยาวชนเพื่อสังคมตำบลคลองน้ำไหล [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพลังเย [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี \"กิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนา [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ( [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่ (จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องสำรองไฟ) [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สักงาม ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไทร การประชุมคณะอนุกรรการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเครีแห้งถังดับเพลิง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมป [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จิตอาสา เราทำความดีด้วยห [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับแกนนำชุมชน [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
   
ทต.ขาณุวรลักษบุรี มีเชื้อเห็ดไหม (8 ก.ย. 2562)    อ่าน 71  ตอบ 0
อบต.คลองแม่ลาย ไม่มีนำประปาใช้ (8 ก.ย. 2562)    อ่าน 512  ตอบ 3
 
 
 
 
 
 
 
มีเชื้อเห็ดไหม (8 ก.ย. 2562)    อ่าน 71  ตอบ 0  
คนขาณุ (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 61  ตอบ 1  
การทำจราจรทางลงสะพานขาณุ (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 207  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

เห็ดนางฟ้า

วัดสว่างอารมณ์

 
 
 
 
  ท่านมีความคิดเห็นต่อการจัดระบบการจราจรเชิงสะพานฝั่งป่าพุทรา (สี่แยกเซเว่น) อย่างไรบ้าง
  แผงเหล็ก/แท่นปูน กั้นเกาะกลาง (ปัจจุบันที่ทำอยู่) ดีแล้ว
  แผงเหล็กกั้น(เสริม)ตลอดเส้นทางตั้งแต่เชิงสะพานถึงสี่แยกไฟแดง
  เอาแผงเหล็ก/แท่นปูนกั้นออก กลับไปเหมือนเดิม
  ขยายสะพานและนำเกาะกลางต้นไม้ออก
  อื่นๆ