Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
 
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ได้รับการยกฐานะจาก สุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราช บัญญัติการปลี่ยน แปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ ให้สุขาภิบาลทุกแห่งมีฐานะเป็นเทศบาล ซึ่งมี ผล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ สุขาภิบาลขาณุ วรลักษบุรีจึงมี
ฐานะเป็นเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี นับ แต่นั้น เป็นต้นมา
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง หมาะแก่การ ทำ การ เกษตร พื้นที่ร้อยละ ๓๕ อยู่ติดริมแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำ สาย หลัก ทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลมีน้ำเพียงพอ ต่อการเพาะ ปลูก ได้ตลอดปี ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม โดยมี ผลผลิตที่สำคัญคือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ส้ม นอกจาก นี้ใน ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ บริเวณริมแม่น้ำปิงจะมีผู้มา เล่นน้ำ คลายร้อนกันเป็นจำนวนมาก จนมีการขนานนาม ว่าเป็น "พัทยาขาณุ"
 
 
 
ความหมายของตราสัญลักษณ์ " ความมั่นคง ความเข้ม แข็ง ความสามัคคีรวมพลังเป็นปึกแผ่น เปรียบเสมือนเพชรที่มี ความแข็งแกร่ง แต่ฉายแววประกายสดใสและทรงคุณค่า "
 
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ประกอบด้วย ๑๒ ชุมชนได้แก่
 
ชุมชนประชารวมใจ
ชุมชนแสนตอพัฒนา
 
ชุมชนหลวงพ่อโต
ชุมชนบ้านบุ่ง
 
ชุมชนวัดน้อยวรลักษณ์
ชุมชนสว่างพัฒนา
 
ชุมชนบ้านโรงมันพัฒนา
ชุมชนหาดชะอมใต้
 
ชุมชนบ้านป่าพุทรา
ชุมชนตลาดตาซ่วน
 
ชุมชนบ้านใหม่
ชุมชนศิษย์
    สันเนินทราย   หลวงพ่อโต
 
ประชากร ทั้งสิ้น ๒,๗๒๔ ครัวเรือน จำนวน ๘,๕๘๔ คน ประกอบด้วย

ชาย จำนวน ๔,๒๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๗

หญิง จำนวน ๔,๓๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๓
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๗๓๗.๔๖ คน/ตารางกิโลเมตร
  ทิศเหนือ
 
 
ติดต่อ
 
 
อบต.ยางสูงทางฝั่งตะวันออกของ แม่น้ำปิง และ อบต.เกาะตาลทางฝั่ง ตะวันตกของแม่น้ำปิง
  ทิศใต้
 
 
ติดต่อ
 
 
อบต.ป่าพุทรา ทางฝั่งตะวันออกของ แม่น้ำปิง และอบต.แสนตอทางฝั่ง ตะวันตกของแม่น้ำปิง
  ทิศตะวันออก ติดต่อ อบต.ป่าพุทรา
  ทิศตะวันตก ติดต่อ อบต.แสนตอ
 
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ เมืองจังหวัดกำแพงเพชร มาทางทิศใต้ ห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๔ ตอนกำแพงเพชร - ขาณุวรลักษบุรี รวม ระยะทางประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑.๖๔ ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบล แสนตอ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ ตำบลป่าพุทรา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๑๐ และ ๑๒ และตำบลยางสูงหมู่ที่ ๑
 
 
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรีได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน ๓ ตำบล ได้แก่
 
ตำบล หมู่ที่  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
  ๒๕๖ ๒๘๒ ๕๓๘ ๑๕๔
  ๑,๑๐๕ ๑,๑๔๗ ๒,๒๕๒ ๖๙๓
  ๓๐๘ ๒๙๖ ๖๐๔ ๑๕๓
  ๖๕ ๖๕ ๑๓๐ ๓๐
  ๑๙๕ ๒๑๙ ๔๑๔ ๘๗
  ๑๕๓ ๑๖๔ ๓๑๗ ๗๖
  ๕๑๘ ๔๙๖ ๑,๐๑๔ ๒๕๓
  ๕๒๔ ๕๕๔ ๑,๐๗๘ ๔๘๙
  ๑๐   ๑๖๙ ๒๑๒ ๓๘๑ ๑๑๐
  ๑๒   ๔๘๒ ๔๙๕ ๙๙๗ ๔๓๓
  ๔๒๘ ๔๕๑ ๘๗๙ ๒๔๖
  รวมทั้งสิ้น   ๔,๒๐๓ ๔,๓๘๑ ๘,๕๔๘ ๒,๗๒๔
 
สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เป็นลักษณะตลาดผลผลิตทางการเกษตรในระดับท้องถิ่น และตลาดจำหน่าย สินค้าอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และส่วนหนึ่งประกอบ อาชีพค้าขาย – บริการ ซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเพียงพอแก่การครองชีพ ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ชะลอตัวบ้าง และสรุปลักษณะอาชีพที่ทำการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

อาชีพหลักเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวนผัก จำนวน ๑,๗๘๒ ครัวเรือน

อาชีพรอง รับราชการ รับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย จำนวน ๙๕๙ ครัวเรือน
 
สงวนสิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เลขที่๙๙๙ หมู่ที่ ๓ ถ.กำแพงเพชร-ขาณุฯ
ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๗-๐๕๙๔-๕
จำนวนผู้เข้าชม 815,310 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com